Z DZIEĆMI O PRAWACH DLA DZIECI

„Z DZIEĆMI O PRAWACH DLA DZIECI”

Edukacja w zakresie praw dziecka jest nauką o prawach dziecka, a przede wszystkim na rzecz praw dziecka.

Każdy proces wychowawczo – dydaktyczny zmierza do tego, aby w wiadomościach, umiejętnościach i systemie wartości wychowanków zaszły określone zmiany. Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko spędza dużą część swojego życia. Tutaj poznaje szersze środowisko społeczne, system wartości i postaw społecznych, moralnych, estetycznych oraz wszechstronnie rozwija osobowość. Rolą nauczyciela jest wspieranie dziecka, które może dojrzewać i budować pozytywny obraz samego siebie mając swobodę w stawianiu pytań, samodzielnie rozwiązując problemy.            

Opracowany program jest apelem, zarówno do nauczycieli, jak i rodziców. Jego głównym celem jest uświadomienie dzieciom, jak ważne są prawa dziecka, dlaczego powinny być przestrzegane i chronione. Zadania zawarte w tym opracowaniu są wytyczone przez podstawę programową.

Program ten ułatwia nauczycielom dobór odpowiednich metod pracy z dziećmi, realizując problematykę praw dziecka w przedszkolu, w każdej grupie wiekowej.

Propozycje zajęć zawarte w programie dostarczają dzieciom wiele przeżyć, które pomagają im w rozumieniu pojęć takich jak: dobro, zło, tolerancja, zrozumienie, sprawiedliwość, uczciwość, szacunek, prawda.