Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Przedszkole nr 150 „Przystanek Uśmiech” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej htpps://p150targowek.eduwarszawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2022r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.05.2022r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Treści niedostępne:

  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Deklarację sporządzono dnia 11.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo 

 

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic: Prałatowska i Witebska Wejherowska.

Dojście piesze do przedszkola od ulicy Witebska i Prałatowska. Stacja Metro Targówek Mieszkaniowy  znajdują się w odległości ok. 250 m od budynku przedszkola.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok. 230 m.

Przystanki Metro Targówek Mieszkaniowy

– kierunek: Dw. Wschodni – 120; 156; Dw. Centralny - 160; CH. Targówek - 212;  Metro Targówek Mieszkaniowy - 527

– kierunek: Olesin – 120; Metro Młociny - 156; Grodzisk - 160; Pl. Hallera - 212; Grodzisk – 527

 

Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie. Zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie https://www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku i strefa obsługi

Przedszkole nr 150 „Przystanek Uśmiech” mieści się przy ul. Prałatowskiej 12 w Warszawie.

  • Wejście na teren placówki jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby wejść na teren placówki trzeba otworzyć furtkę wyposażoną elektrozamek (przycisk znajduje się po prawej stronie na wysokości ok. 170 cm). Dojście od furtki do drzwi wejściowych budynku jest pochyłe. Aby wejść do budynku należy użyć domofonu, który znajduje się przy drzwiach wejściowych po lewej stronie na wysokości ok. 150 cm, następnie pokonać próg (wys. ok. 14 cm) oraz podwójne drzwi wejściowe o szer. ok. 100 cm otwierane ręcznie. Budynek jest parterowy, bez schodów i wind, korytarz umożliwia wejście i poruszanie się po terenie budynku przez osoby niepełnosprawne, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych i administracyjnych.
  • W przedszkolu jest podgląd monitoringu wizyjnego obejmujący wejście główne, szatnię i hol.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osobie niewidomej lub słabowidzącej w poruszaniu się po terenie placówki może pomóc wyznaczony pracownik.
  • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
  • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  • W budynku nie ma platform, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • W przedszkolu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • Przy przedszkolu znajduje się parking należący do spółdzielni mieszkaniowej - brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.