Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 150 "Przystanek Uśmiech" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p150targowek.eduwarszawa.pl/

Dane teleadresowe jednostki

ul. Prałatowska 12
03-510 Warszawa

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2022 r.

Strona internetowa Przedszkole nr 150 "Przystanek Uśmiech" jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  1. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  2. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Wyłączenia

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 25.03.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez .

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 18.05.2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor - Danuta Bajor, p150@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226795112. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji

za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego
cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno
zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację
mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla
niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym
wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może
być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności
cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po
wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich. 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 150 "Przystanek Uśmiech” w Warszawie mieści się przy ulicy Prałatowskiej
12. Naprzeciwko przedszkola jest duży ogólnodostępny parking. Aby dostać się na teren 
przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie oraz posiadającą na górze dzwonek
odblokowujący. Przed głównym wejściem znajduje się domofon. Budynek jest parterowy,
bez schodów z 10 cm progiem. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Po wejściu
do przedszkola znajduje się przedsionek, a za nim szatnia. W szatni jest osoba, która
pokieruje i udzieli niezbędnych informacji. W szatni znajdują się wejścia do gabinetu
dyrektora i kierownika gospodarczego.
Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
W przedszkolu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego
na miejscu ani online.