RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  do realizowanych procesów rekrutacyjnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 150 „Przystanek Uśmiech” z
siedzibą w Warszawie ul. Prałatowska 12, e-mail: p150@eduwarszawa.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-
mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w obecnym procesie rekrutacji
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w
związku z ustawą Karta Nauczyciela i ustawą Kodeks Pracy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres bieżącej i przyszłych rekrutacji
przeprowadzonych w okresie jednego roku od przesłania aplikacji i następnie zostaną trwale
usunięte Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora
Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest
obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie dobrowolne;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowani
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca stosowania monitoringu
w placówkach oświatowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1 ) informujemy, że:
1.     Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych
Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 150 „Przystanek Uśmiech”z siedzibą w Warszawie
(03-510) przy ul. Prałatowskiej 12.
Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail:
p150@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole Nr 150,
ul. Prałatowska 12, 03-510Warszawa.
2.     Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na
adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.
3.    Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu
wizyjnego przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie
placówki oraz zabezpieczenia mienia.
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia na terenie i wokół siedziby administratora zgodnie z art.
108 lit a ustawy Prawo oświatowe, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych, o której mowa w art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
4.    Okres przetwarzania danych osobowych
Dane zapisane w systemie monitoringu przetwarzane będą przez okres 14 dni po upływie, którego
zostaną usunięte poprzez nadpisanie danych. Okres przetwarzania danych może zostać
przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postepowania w przypadku gdy nagrania z
systemu monitoringu stanowić będą dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów
prawa.
5.    Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające
dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną,
usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji nośników i dokumentów.
6.   Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub
pisemnie na adres administratora.
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Pani/ Pana wizerunek utrwalany w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzany jest na podstawie
art. 108 lit a ustawy Prawo oświatowe.
8 .   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie
przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które
nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych