PROGRAM ADAPTACJI DZIECKA 3-LETNIEGO

Do głównych celów programu należy

  • ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,
  • wspieranie dziecka w procesie przystosowania do środowiska przedszkolnego,
  • nawiązanie bliższego kontaktu z dziećmi i ich rodzicami,
  • stworzenie atmosfery zaufania i przyjaźni,
  • kształtowanie pożądanych zachowań i prawidłowego nastawienia dzieci do nowego środowiska, jakim jest grupa przedszkolna,
  • obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu przedszkola,
  • zachęcanie rodziców do podejmowania działań dla dobra własnego dziecka, 
  • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola, 
  • ukazanie rodzicom sposobu pomocy własnemu dziecku związanych z adaptacją w nowym środowisku wychowawczym, 
  • stwarzanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu, rozwijaniu i wzmacnianiu kontaktów rodziców z przedszkolem

Harmonogram działań adaptacyjnych

1.         Zebranie informacyjne dla rodziców nowo przyjętych dzieci

-        zapoznanie rodziców z programem działań adaptacyjnych,

-        zapoznanie z planem współpracy nauczyciela z rodzicami (ustalenie form współpracy), 

-        przekazanie informacji na temat programu wychowania przedszkolnego, 

-        referat nauczyciela  nt. „Właściwości rozwoju dziecka 3- letniego”, dyskusja na temat referatu,

-        zapoznanie rodziców z ulotką informacyjną „Jak wspierać dziecko w procesie przystosowania do środowiska przedszkolnego”,

-        sprawy różne i organizacyjne wynikające z organizacji dnia codziennego.

2.         Festyn integracyjny z udziałem dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola pod hasłem „Poznajmy się”.
3.         Dni adaptacyjne

-        uczestnictwo dzieci i rodziców w zajęciach organizowanych przez nauczycieli grupy I w sali zajęć i na terenie ogródka przedszkolnego,

-        wspólne zwiedzanie pomieszczeń przedszkola,

-        zapoznanie z pracownikami przedszkola.

4.         Ankieta dla rodziców : ocena dni adaptacyjnych

5.         Kwestionariusz informacyjny o dziecku
6.       
-         zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone analizie problematyki trudności adaptacyjnych i sposobów eliminacji negatywnych zjawisk z nimi związanych,
lub
-         udział personelu pedagogicznego w doskonaleniu zawodowym dotyczącym problematyki dziecka trzyletniego
7.         Dni otwarte „ Z mamą w przedszkolu łatwiej”- możliwość pobytu z dzieckiem w sali, w ogrodzie
8.         Uroczystość z udziałem rodziców „ Pasowanie na przedszkolaka”
9.         Dostęp rodziców do sali o każdej porze dnia
10.     Zebrania i zajęcia otwarte dla rodziców
11.     Regularnie i systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców przez cały rok szkolny.
12.     Poznawanie dziecka i jego środowiska rodzinnego poprzez :
-        rozmowy, konsultacje,
-        dokumentowaną obserwację dziecka. 

Narzędzia ewaluacji
1.         Monitoring ciągły – prowadzenie planowych i systematycznych obserwacji dzieci dotyczących ich zachowań emocjonalnych i społecznych, ich umiejętności i wiadomości.
2.         Kwestionariusz wywiadu z rodzicami, który pozwoli uzyskać informacje na temat zachowania w domu.
3.         Analiza dla rodziców oceniająca dni adaptacyjne w przedszkolu.
4.         Arkusz obserwacji dziecka, zawierający opis charakterystycznych dla dziecka zachowań w różnych sytuacjach na terenie przedszkola.
5.         Rozmowy indywidualne z adaptacja w nowym środowisku z rodzicami dzieci – wymiana spostrzeżeń związana z przystosowaniem dziecka do warunków przedszkolnych.

Ponadto program zawiera: 
Przykładowe propozycje zabaw adaptacyjnych
Poradnik dla rodziców 
Ankiety dla rodziców