MALI WARSZAWIACY NA TROPIE HISTORII

Mali warszawiacy na tropie historii

Edukacja patriotyczna jest bardzo ważna na etapie edukacji przedszkolnej. Musimy odpowiedzieć dziecku na pytania  „Kim jestem?”, „Skąd pochodzę?”, „Gdzie jest mój dom, moje miejsce na Ziemi?” i sprawić, by wiedza ta była trwała. Ojczyzna przedszkolaka jest na wyciągnięcie ręki – to jego dom, przedszkole, miasto. Rodzice i nauczyciele mogą sprawić by rozbudzone ciekawością dziecko sięgało po wiedzę: kim byli ich przodkowie, skąd się wywodzą, co wypracowały dla nas inne pokolenia. Emocje związane z poznawaniem miejsca urodzenia swojego, swoich rodziców, dziadków daje poczucie więzi międzypokoleniowej i kształtuje świadomość narodową. Dziecko powinno dokładnie poznać swoje najbliższe środowisko, pokochać je i być dumnym z przynależności do niego. Od poznawania miasta, regionu zaczynamy kształtować postawy patriotyczne naszych wychowanków. 

„Tak jak ptak, który opuszcza własne gniazdo, zatacza najpierw małe kręgi, tak i my powinniśmy najpierw umożliwić dziecku poznanie i zrozumienie jego małej ojczyzny, najbliższych mu okolic, aby potem mogło ono tak jak ptak polecieć dalej i poznać dużą ojczyznę i świat”.

Wkraczając w XXI wiek edukacją zawładnęła myśl wychowania Europejczyków. Jednak nie ma przyszłości bez przeszłości. Nie możemy wchodzić do Europy nie będąc jednocześnie reprezentantami naszego kraju, jego historii, kultury i tradycji.

Realizacja programu ma na uwadze spełnienie celów z różnych zakresów:

Z HISTORII RODZINY

 • Poznanie przez dzieci struktury rodziny i więzi pokoleniowych.
 • Wzmacnianie więzi uczuciowych z rodziną.
 • Poznawanie tradycji własnych rodzin na tle tradycji regionu.
 • Okazywanie szacunku osobom starszym.
 • Zbieranie informacji na dotyczących dzieciństwa rodziców i dziadków.
 • Nabywanie wiedzy na temat członków rodziny, ich zainteresowań, zawodów.

Z HISTORII WARSZAWY

 • Poznawanie miejsc kultowych w Warszawie.
 • Poznawanie zabytków kultury, dorobku historycznego, kultury materialnej, architektury.
 • Kształtowanie uczuć patriotycznych do małych ojczyzn.
 • Poznanie dawnych i obecnych wybitnych mieszkańców Warszawy.
 • Promowanie walorów swojego miasta – prezentacje, prace plastyczne, wystawy.
 • Poznawanie legend związanych z miejscem zamieszkania.
 • Rozpoznawanie i nazywanie najważniejszych miejsc i obiektów w najbliższej okolicy.

Z HISTORII REGIONÓW

 • Poznawanie kultury i tradycji różnych regionów Polski.
 • Stwarzanie okazji do poznawania i odkrywania historii Mazowsza.
 • Ukazanie piękna sztuki ludowej.
 • Budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu.
 • Kultywowanie tradycji regionu.
 • Poznawanie osobliwości języka.
 • Aktywne uczestnictwo w folklorze.
 • Wyzwalanie aktywności twórczej.
 • Rozróżnianie krajobrazów: nizinny, górski, nadmorski.

Z HISTORII POLSKI

 • Wyrabianie szacunku dla języka i symboli narodowych.
 • Poznawanie tradycji związanych z realizacją świąt narodowych i religijnych.
 • Kształtowanie tożsamości narodowej.
 • Interesowanie się historią Polski i wydarzeniami w kraju.
 • Poznawanie sylwetek wielkich Polaków.

Planując pracę z dziećmi bierzemy pod uwagę ich naturalną potrzebę aktywności, zabawy, kontaktów społecznych, poznania, doświadczania, dlatego najlepszymi w realizacji programu są metody poszukujące. Dzieci muszą mieć okazję do twórczego działania, poszukiwania rozwiązań, kontakt z naturalnym środowiskiem.
Program nie jest podzielony na grupy wiekowe. To nauczyciel dobiera treści odpowiednie do poziomu swoich wychowanków i realizuje je w stosownym zakresie dobierając właściwe dla wieku metody i formy pracy.
Najważniejszymi elementami warunkującymi sukces programu są: zaangażowanie nauczycieli, włączenie w zajęcia rodziców i środowisko lokalne. Nauczyciel swoją postawą i emocjonalnym podejściem do tematu rozbudza w dzieciach chęć do szukania odpowiedzi na zadawane pytania. Pozyskanie do współdziałania rodziców jest niezbędne, gdyż to oni jako pierwsi wprowadzają dziecko w świat kultury i tradycji. Współpraca z partnerami regionalnymi takimi jak muzea, teatry, domy kultury wpływa na poziom atrakcyjności programu i trwałość jego efektów.
Podczas realizacji programu sukcesywnie tworzymy kącik regionalny, gdzie oprócz publikacji znajdują się eksponaty przyniesione przez gości, pamiątki z wycieczek i wytwory dzieci.
Folklor jest lubiany przez dzieci ze względu na jego prostotę, barwność i bajkowy charakter a wiele obrzędów ludowych można przenieść na grunt przedszkola. Dzieci uczestnicząc w nich nie tylko poznają kulturę i zwyczaje swoich przodków, ale też wzmacniają więzi uczuciowe z najbliższymi i społecznością przedszkolną.
Wszystkie etapy programu realizowane są metodą projektów. Oprócz zajęć przedszkolnych zawierają one zadania do wykonania przez same dzieci i dzieci z rodzicami. Daje to dzieciom możliwość osiągania satysfakcji z wykonania zadania bądź rozwiązania zagadki.

Program jest realizowany na wiele sposobów:

 • Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi,
 • Spotkania, wywiady,
 • Inscenizacje,
 • Spacery, wycieczki,
 • Kroniki, albumy,
 • Lekcje muzealne,
 • Warsztaty plastyczne,
 • Zajęcia terenowe

Ewaluacja programu ma na celu sprawdzenie stopnia przydatności programu w edukacji przedszkolnej. Prowadzona jest na bieżąco, oraz po zakończeniu poszczególnych etapów. Uzyskane informacje zostaną finalnie wykorzystane do modyfikacji treści programu.